,

Dây hút đàm nhớt không khoá Size: 6,8,10,12,14

5.000