Combo 10 panh thẳng 18

Bao gồm: 9 panh 18 thẳng không mấu: 28.000 x 9 = 252.000
1 panh thẳng 18 có mấu: 28.000
Tổng đơn: 280.000
Nước sx: Pakistan

280.000

Combo 10 panh thẳng 18 – Pakistan

Bao gồm: 9 panh 18 thẳng không mấu: 28.000 x 9 = 252.000
1 panh thẳng 18 có mấu: 28.000
Tổng đơn: 280.000